Exposities

In 1999 exposeerde Kunst voor de eerste maal in de bibliotheek van Hippolytushoef. In de jaren daarna hingen zijn werken in onder meer verzorgingstehuizen en bibliotheken.

uitnodiging-buitenzijde

Momenteel worden er een 25-tal werken in de protestantse kerk  van Hippolytushoef geëxposeerd en hebben als thema Kerken en Engelen. De  opening vindt plaats op 4 maart 2017. Daarna is er gelegenheid tot het bezoeken van de tentoonstelling tot 17 april 2017 op iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur( behalve op zondag 26 maart) De kerk is te vinden op het Kerkplein 17, 1777CD Hippolytushoef. Een aantal werken zijn geïnspireerd op de werken van Leonid Afremov en Julien Dupre.

De opening van de expositie op 4 maart 2017 was een groot succes. Ongeveer 90 personen kwamen de opening bijwonen. Het was voor ontroerend om dit waar te nemen. Nadat de voorzitter van de Werkgroep Exposities, kortweg WEX, iedereen had verwelkomt, trad Jaap Lont van Oosterland op het spreekgestoelte plaats en vertelde een boeiend genealogisch verhaal hoe de naam Kunst in Friesland in Friesland waarschijnlijk is ontstaan. Lont had als onderzoeker zijn huiswerk uitstekend gedaan en waarnaar iedereen geboeid zat te luisteren. Als intermezzo werd door Premalata Feenstra en Martijn Slijkerman een meditatief klankschalenconcert ten gehore gebracht. Hetgeen bij iedereen in de smaak viel. Daarna kreeg Michael Schouwenaar het woord en droeg een zelf geschreven gedicht voor. Michael schildert met woorden een levendig woordschilderij. Elders op deze pagina vindt u zowel het gedicht van Michael als de genealogische lezing van Jaap Lont. De exposant sloot de rij van sprekers af met een dankwoord en verklaarde tevens de expositie voor geopend. Daarna konden de bezoekers de werken, die door de werkgroep op een vakkundige wijze waren opgehangen, bewonderen. Iedereen werd van koffie, thee of een drankje voorzien. Al met al een geslaagde opening. Een woord van dank gaat uit naar de Werkgroep Exposities.

Toespraak van Jaap Lont

Toen onze kunstenaar Jack Kunst mij vorig jaar vroeg een praatje te houden bij
de opening van zijn expositie, heb ik meteen JA gezegd.

Ik ken Jack al zo’n 25 jaar via de Historische Vereniging Wieringen waar hij de
lezingen bezocht. Oppervlakkig, maar de laatste 3 jaar veel beter.
Een kunstenaar die de naam van zijn moeder, de naam KUNST, gebruikt als
pseudoniem. Dat is toch wel bijzonder. Welke kunstenaars hebben er in zijn
voorgeslacht een rol gespeeld. Zit de kunst in zijn DNA?
Ik neem u mee naar het Friese platteland rond Wommels‚ Hijdaard en
Oosterend, een beetje ten noordoosten van Bolsward. Op 6 september I763
wordt daar Arjen Arjens geboren. In l804 trouwt hij met Gatske Wijbes. Ze
krijgen drie kinderen Wijbe, ldzerd en Berber. In I8l I verplicht Napoleon alle
gemeenten een Registre Civique aan te leggen, een lijst van alle kiesgerechtigde
mannen in de gemeente. Een achterliggende gedachte is deze mannen ook
achter de hand te houden als soldaten. Vandaar dat velen liegen over hun
leeftijd.
Wat geeft Arjen op als beroep? Landbouwer oftewel in het Frans cultivateur!
En wat is in I8l l zijn naam? Arjen Arjens Kunst.
Napoleon heeft namelijk iedereen verplicht een vaste achternaam te kiezen. In
Friesland waren er betrekkelijk weinig achternamen. Men gebruikte er de
patroniemen, de vadersnamen, Arjen in het geval van Arjen Arjens. Arjens
vrouw Gatske Wijbes heeft ondertussen de achternaam Hoekstra aangenomen.
Het is duidelijk dat haar familie op een hoek van de straat of van een Ianderij
heeft gewoond. Maar hoe komt Arjen Arjens ertoe de naam Kunst aan te
nemen?
Ik citeer:
Echt gekke namen treffen we niet aan onder de namen die in I8l I-|2 in
Friesland werden aangenomen. Van nationalistische trots getuigt slechts ene
Roel lans te Luxwoude die de naam Vaderlander aannam, en wellicht lieten
Klaas Wytzes in Oldeboorn en Sytze Rommerts in Wons blijken schamper
over het gebeuren te denken toen ze de namen Politiek en Poletiek aannamen.
Enkele aardige bijnamen die tot familienaam gepromoveerd werden, zijn de
namen Zondergeld, WonderIijk‚ Welvaart, Waf, Vroegrijp, Vrolijk, Vettevogel,
Soveele, Seldenthuis, Saterdag (een vondeling?) Regtop, Pottjebier, Onverwagt,
Ongeluk, Loopweg (vermoedelijk evenals Manweg geen straatnaam), Kruipeltje
en Krupeltie, Goedemoed, Geldeloos, Eensaam, De Eerste, Drinkuitsma,
Bokstaart, Avontuur.
Ik vermoed dat we Kunst dus in de categorie Welvaart, Vrolijk enz. moet
scharen, de abstracta.Het was toch ook een beetje een verzetsdaad om een bijzondere achternaam aan te nemen. Als Napoleon verslagen was, zou de achternaam toch weer verleden tijd zijn, maar dat pakte anders uit. Het bleek naderhand een hele toer, en een kostbare, om de naam te veranderen.
Arien Ariens Kunst heeft ook nog een paar functies bij de Hervormde Kerk van
Wommels vervuld. In |8 I 8 sterven beide echtelieden kort na elkaar te
Hiidaard, de kinderen tussen de |3 en de 6 jaar blijven achter en zijn
waarschijnlijk door familie opgevangen.
De oudste zoon Wijbe Ariens Kunst, timmerknecht te Abbega trouwt in I833
in Wymbritseradeel met Attje Douwes Plantinga, naaister van Abbega. Voor
zover er hier van kunst sprake is, gaat het om de timmerkunst en de naaikunst,
ambachten dus.
De volgende generatie is hun zoon Douwe Wiebes Kunst, schippersknecht,
geboren in Abbega, hij trouwt in i867 in Bolsward met Antje Lammerts
Riemersma, zonder beroep, waarschijnlijk van iets rijkere ouders dus, Anders
had ze buitenshuis moeten werken.
Dan komen we bij hun zoon Freerk Douwes Kunst, olieslagersknecht wonende
te Makkum, maar geboren te Woudsend in i870. Hij trouwt in i896 met
Riemke Douwes Poortstra, dienstmeid geboren te Pingjum.
Zij krijgen in i904 te Makkum een dochter Hittje genaamd. Hittje Kunst
trouwde in i928 metjacob Feenstra en zij werden de ouders van Jack.
Jack maakt zich verdienstelijk met het vervaardigen van schilderijen, zijn neef
Douwe Kunst beschildert tegels in zijn tegei- en aardewerkatelier in Workum.
Er is toch zeker iets kunstzinnigs over de familie gekomen.
Zeldzaam is de naam Kunst niet, wel op Wieringen, maar in i947 zijn er in
Nederland l4l5 personen met die naam en in 2007 zelfs i946, en verspreid
over het hele land. in i955 waren er in Zuidwest Friesland 5 tot |0 personen
met de naam Kunst.
Jack is, als al zijn generatiegenoten, onder heel eenvoudige omstandigheden
groot geworden op het Friese platteland. Ouders hard werkend voor een
karige boterham, een enkel kacheltje in de barre winters, kou, wassen in de
tobbe enz. Maar vanuit die indrukken van je jeugd bezie je de wereld in je latere
tijden en ook hoe die van je jeugdjaren afwijkt.

En zo verklaar ik de onderwerpen van de schilderijen van Jack, de nostalgie, de
liefde voor het platteland, voor dat wat niet veranderd is, het eenvoudige leven,
Aldfaers Erf in Zuidwest Friesland opgezet door zijn vriend Yde Schakel.
Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf is een cultuurhistorisch museum in Allingawier
in de Nederlandse provincie Friesland. In dit openluchtmuseum is te zien en te
beleven hoe mensen IOO jaar geleden leefden en werkten. Hier ook het huis
waar Jack opgroeide, toentertijd een kruidenierswinkel, nu een smederij.
De boeken van S.P. Akkerman wil ik tenslotte noemen. Thema’s van het Friese
platteland van zo’n IOO jaar geleden die geheel aansluiten bij de belevingswereld
van Jack in zijn jeugd.
Hier wil ik het bij laten, Jack, ik wens je een mooie tentoonstelling met mogelijk
leuke contacten en wens jou en Premalata verder het allerbeste!

Dank u.

____________________________________

Toespraak van Michael Schouwenaar

Glooiend groen of golvend geel, grillig grauw of glazig grijs

Het landschap geeft haar schoonheid met een lichte trilling prijs.

Waar wiens oog is het, wiens hand, wiens aandacht en wiens hart, die deze pracht

met stip voor streep en streek voor spat, ontsluit en tot verstilling bracht?

Wie vangt met diep gevoel voor kleur en lijn, voor veeg en vlek

De tedere schoonheid van boom en kerk en huis op een gevonden plek?

Wat zien wij hier? Wat dringt zich met bescheiden nadruk aan ons op?

Ontstaan op blanco vel, op wit papier, zoals de bloem zich stil ontworsteld uit haar knop?

We zien daken, ramen, torens en gestalten, omringd door plant of boom

Of ijle luchten, wilde wolken, een zachte glinstering in een waterstroom.

Of mensen, klein en groot, verborgen of gezien, gestold moment tussen het leven en de dood.

Soms van de aarde, bijna tastbaar, voelbaar,  steeds herkend,

Soms stralend, hemels, kosmisch, ontrukt aan zwaartekracht of onbekend.

Ja, kerken zijn gebouwen met hanen, kruisen, spitsen op hun toren.

Ze rijzen boven zwaarte uit om het geluid van laaiend licht te horen.

Ze zijn antennes in een verzonken landschap waar veel verborgen blijft

En reiken naar de hemel als een ontvanger die een boodschap krijgt.

Dan daalt een engel neer uit ijle sfeer,  wordt zichtbaar, hoorbaar HIER

Op dit gewijd  moment van overgave, vervuld het wit papier.

Nog meer dalen nu af de torenspitsen stralen, trillen, beven.

 In door ouderdom verweerde steen  vibreert het eeuwig leven.

En inspireert de kunstenaar, de schepper, schilder, dichter

Wat zwaar en onbetekenend was wordt, helder, zuiver, lichter.

Kijk om je heen, open je hart, ontsper je oog, ontvang de rijke gunst

Om te genieten van de vruchten die groeiden uit het WEZEN van Jack Kunst.

Treed binnen medereiziger in het door Kunst gebouwd domein

Waar oude tijd bevriest en jonge tijd ontdooit en vorm volmaakt zichzelf mag zijn.

Voel de aanwezigheid van inspiratie, trots en ijver, ja zelfs engelen in deze oude kerk.

En vergeet daarbij vooral niet om te genieten van het getoonde werk!!


You Tube filmpje
Het onderstaande filmpje met een selectie van foto’s geeft een impressie van de opening.

Galerij in Doopsgezinde Kerk van Hippolytushoef

Doopsgezinde Kerk van Hippolytushoef

Twee weken geleden heb ik van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Wieringen toestemming gekregen om een deel van mijn werken, bestaande uit landschappen in aquarel en gouache semi-permanent in de kerk op te hangen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want het geeft mij thuis wat lucht. In de kerk hangen nu 22 werken van oudere data, maar ook van meer recente datum. Hierin kun je zien dat er in de loop van de jaren, niet alleen in stijl, maar ook een ontwikkeling in de manier van schilderen heeft plaatsgevonden. Dat kan niet alleen door je eigen creativiteit te ontwikkelen, maar ook naar het werk van anderen te bestuderen en dat een plaats te geven in je eigen creaties en interpretaties.
De galerij is op verzoek te bezichtigen, doch op 1 juli a.s, tijdens de orgeldag is de kerk de gehele middag open en is een ieder welkom om de expositie te bezichtigen.

Tijdens de Halloweenmarkt in Hippolytushoef op 27 oktober 2017 was de Doopsgezinde Kerk van 14.00 tot 20.00.uur open voor bezoekers. Jack had voor die gelegenheid een wisselexpositie ingericht van meer recente werken.  Meer dan 22 werken werden tentoongesteld. Daarnaast werden ten bate van het onderhoudsfonds van de kerk activiteiten georganiseerd, zoals lotenverkoop met mooie prijsjes. Kerstkaarten, zelfgemaakte jams gingen grif van de hand. Gezellige zitjes waren ingericht en kon men onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij aan socialising doen. Het evenement werd druk bezocht. Meer dan 100 bezoekers kwamen de tentoonstelling bezoeken. Het schilderij van de Oude Heidense Kapel op Stroe, ging in andere handen over. Ook het werk ” Jong en Oud, ging naar een liefhebber van wat meer mystiek werk.

Zaterdag 4 november werd de kerk nog een paar uurtjes opengesteld, maar dat was geen goede keus. Het was donker weer en miezerig en daardoor weinig mensen op straat. Er werden dan ook geen bezoekers verwelkomd. Volgens voorjaar maar weer eens opengaan.

Vandaag 7 november werd de wisseltentoonstelling weer ingeruild voor de werken van de oorspronkelijke “galery” expositie. Voorlopig geen tentoonstellingen meer inrichten. Het kost vaak veel tijd en moeite en daarom de komende winter een stop.

Volgend jaar augustus is Kunst uitgenodigd om samen met zijn partner een duotentoonstelling in te richten in de Bonifatiuskerk in Medemblik. Kunst’s partner maakt prachtige quilts.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s